சாகர அலை

கருத்துக்களையும் சிந்தனைகளையும் குறித்து வைக்க சாகரன் எழுதும் வலை பதிப்'பூ'!

Wednesday, June 30, 2004
Hotmail 250 MB
இணைய இலவச மின்னஞ்சல் தளங்களின் சேமிப்பு அளவு அதிகமாகிக்கொண்டிருப்பது, நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம்....

இந்த வாரத்திலிருந்து, HotMailலும் 250 MB தரப்போவதாக செய்திகள் கசிகின்றன!
posted by சாகரன் @ 6/30/2004 11:39:00 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About This Blog

பெரும்பாலும் டைரிக் குறிப்புகள்.
Previous Post
Archives
Links
Template by

Free Blogger Templates

BLOGGER