சாகர அலை

கருத்துக்களையும் சிந்தனைகளையும் குறித்து வைக்க சாகரன் எழுதும் வலை பதிப்'பூ'!

Saturday, August 14, 2004
கணவன்

சமையல் எப்படி?
தெரிந்து கொள்ள
அப்பா வாங்கித்தந்த
நிரந்தரசோதனை பிராணி


posted by சாகரன் @ 8/14/2004 04:22:00 PM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About This Blog

பெரும்பாலும் டைரிக் குறிப்புகள்.
Previous Post
Archives
Links
Template by

Free Blogger Templates

BLOGGER